10 hajletevős típushiba spanyolból – így védd ki őket!

Melyek azok a nyelvtani csapdák, amelyekbe a spanyolul tanuló magyarok többsége menetrendszerűen belesétál? Halállistába rendeztük nektek azt a 10 leggyakoribb hibát, amelyekkel a spanyoltanárodat ki lehetne üldözni a világból, viszont megmutatjuk azt is, hogy hogyan tudod profi módon hárítani őket!

Egy idegen nyelv elsajátítása hosszú, küzdelmes folyamat, még akkor is, ha olyan megkérdőjelezhetetlen motiváció vezet minket, mint a spanyol esetében. A kezdeti bukdácsolás során az ember óhatatlanul elkövet hibákat, ezeket azonban egy tudatos nyelvtanuló nem a kudarc jeleiként értelmezi, hanem pont hogy fogódzóként használja fel őket, hogy a következő alkalommal már játszva ki tudjon térni előlük.

5+1 ingyenes app, amivel még profibb lehet a spanyolod (katt a képre!)

Érdekes megfigyelni, hogy bizonyos hibákat a kezdő nyelvtanulók életkortól, nemtől és a tanulási módszertől függetlenül elkövetnek, így ne keseredj el, ha az alábbi listából te is belefutottál már valamelyikbe, hiszen ez azt jelzi, hogy „normálisan” működik az agyad nyelvtanulásért felelős része. A típushibák többségét ugyanis az ún. negatív transzfer okozza, ami azt jelenti, hogy a már beszélt nyelvek struktúráit, megoldásait igyekszünk (sokszor nem is tudatosan) alkalmazni a tanult nyelv esetében is.

Ez néha be is jön, néha viszont jobb, ha felülvizsgáljuk az első, ösztönös sugallatot. Sokszor pont az angoltudásunk igyekszik tudat alatt megtorpedózni a spanyolos karrierünket, de ha résen vagyunk, pár alapszabály tisztázása után az alábbi esetekben biztos, hogy nem fogunk bedőlni!

1. *Es tiene

Vivo en una gran casa. *Es tiene cinco habitaciones.  (Egy nagy házban élek. Öt szobája van.)

Sokéves angoltanulás után az első időszakban a spanyolból feltűnően hiányzik az it semleges névmás, amit az agyunk jobb híján az es szóval próbál pótolni, ám ne felejtsük el, hogy ez valójában a ser ige egyes szám harmadik személyű alakja (jelentése: ’van’). Aranyszabály, hogy a spanyolban két ragozott ige biztosan nem állhat egyazon mondatban, így ha az angol it has-re hajazó szerkezetet keresünk, bátran érjük be csak a tiene szóval, hiszen ez az es nélkül is pontosan azt jelenti, hogy ’van neki’.

HELYESEN: Vivo en una gran casa. Tiene cinco habitaciones.

2. *Es depende

– ¿A qué hora vuelves del bar? (Hánykor érsz haza a bárból?)

*Es depende. (Attól függ.)

Hasonló a helyzet az attól függ…’ szerkezetnél is: az angol rendszeresen használja az it-et semleges alanyú mondatok létrehozására (It depends…), a spanyolnál viszont bőven elég ilyenkor a harmadik személyű ige használata, megint csak es nélkül. Ha még azt is a válaszunkba akarjuk biggyeszteni, hogy mitől függ, hogy mikor érünk haza a kocsmából, használjuk a de elöljárószót: Depende del tráfico. (’A forgalomtól függ.’) Megint csak helytelen (és tipikus hiba) azonban, ha a de az ürügy nélkül jelenik meg: *Depende de.

HELYESEN: Depende (del tráfico).

3. *Es necesito

*Es necesito estudiar las palabras. (Meg kell tanulni/tanulnom a szavakat.)

A fenti hiba két – egyébként helyes – kifejezés szörnyszülöttje, amelyben egy személytelen szerkezet (es necesario = ’szükséges’) ill. a necesitar ige ragozott alakja (necesito = ‘nekem kell’, ‘szükségem van rá’) mosódik össze.  Ilyenkor érdemes végiggondolni, hogy általános szükségességet akarunk-e kifejezni (erre tökéletes az es necesario, ami még könnyen meg is jegyezhető, hiszen formailag is hasonlít az angol it is necessary-re), vagy személyes szükségletről beszélünk (ilyenkor válasszuk a necesito, necesitas, necesita, stb. alakokat). Haladóbbak arra is figyeljenek, hogy ha más alany cselekvésére irányul a szükséglet, a főnévi igenév helyett kötőmódot alkalmazunk! (Es necesario que / Necesito que estudies las palabras.)

HELYESEN: Es necesario estudiar las palabras. / Necesito estudiar las palabras.

4. *Es no muy difícil

El español *es no muy difícil. (A spanyol nem nehéz.)

Ha a fenti mondatot tartalmilag igaznak érezzük, annál cikibb, ha pont ebben követünk el egy ilyen amatőr hibát. Könnyen megtanulható, hogy a spanyolban a tagadószó mindig az ige elé kerül, nem pedig az elé a szó elé, aminek a tartalmát tagadjuk (a magyarral ellentétben).

HELYESEN: El español no es muy difícil.

5. *Es bien

La película *es bien. (A film jó.)

Ha valamiről nemes egyszerűséggel ki akarjuk nyilatkoztatni, hogy ’jó’, a nyelvek általában temérdek alternatívát kívánnak, így frusztráló lehet, ha mi mégis a nagyjából egyetlen olyan opcióra vetődünk rá, ami helytelen. Alapvetően itt a szóválasztással van a gond, a ‘jó’ ugyanis sokkal inkább a bueno melléknévvel fordítható (La película es buena). Ugyanakkor a ’jól’ jelentésű bien határozószóval is létrehozható hasonló tartalmú mondat, emellett viszont kizárólag az estar igét használhatjuk, ilyenkor a jelentése a más kontextusokban is jól használható ’rendben van’ (a film ‘rendben van’, tehát ‘jó’).  Jegyezzük meg, hogy a ser ige mellett a bien önmagában soha nem állhat!

HELYESEN: La película está bien. / La película es buena.

Spanyol-angol hamis barátok (katt a képre!)

 

6. *Entre de, sobre de

La farmacia está *entre de la escuela y el banco.  (A gyógyszertár az iskola és a bank között van.)
El libro está *sobre de la mesa. (A könyv az asztalon van.)

Az elöljárószók fenti halmozása tipikus példája annak, hogy miután megtanulunk egy szabályt, azt olyan esetekben is igyekszünk alkalmazni, amikor arra semmi szükség. A hiba oka valószínűleg abban keresendő, hogy az elhelyezkedésre utaló (a magyarban névutókkal fordítható) határozószók  általában többtagúak: enfrente de (’vmivel szemben’), encima de (’vmi felett’), detrás de (’vmi mögött’), stb., így adná magát, hogy a ’között’ jelentésű entre és a ’rajta’ jelentésű sobre is a de elöljáróval kapcsolódjon az őt követő főnévhez. Ez azonban felesleges, hiszen ezek már önmagukban elöljárószók, amelyeket a spanyol kevés kivétellel nem szokta halmozni. (Más kérdés, hogy a de entre kifejezés éppenséggel pont létezik, ’közül’ jelentéssel.)

HELYESEN: La farmacia está entre la escuela y el banco. / El libro está sobre la mesa.

7. *Empienzo

*Empienzo a trabajar a las 8. (Nyolckor kezdek el dolgozni.)

Az empezar (’elkezd’, ’elkezdődik’) jelentésű ige már kezdő szinttől nagyon hasznos szó a szótárunkban.  A legtöbbször azt is hamar megtanuljuk, hogy jelen időben rendhagyó a ragozása, vagyis a tövében megjelenik az ie kettőshangzó (empiezo, empiezas, empieza, stb.).  Balsorsunkra azonban nagyon hasonlít két másik, szintén ezt a rendhagyóságot mutató igére, a pensarra (’gondol’, ragozva: pienso, piensas, stb.), ill. az ugyanúgy ’elkezd’ jelentésű comenzarra (ragozva: comienzo, comienzas, stb.), így gyakori tévesztés, hogy végül hármójuk szerelemgyerekét, a nem létező *empienzót hozzuk világra. Ilyenkor hidd el, egy kis koncentráció csodákra képes!

HELYESEN: Empiezo a trabajar a las 8.

8. *Me prefiero, me odio

Me gusta el chorizo, pero *me prefiero  el jamón. (Szeretem a kolbászt, de jobban kedvelem a sonkát.)

Miután sok gyötrelem árán bevéstük az agyunkba a magyartól igencsak eltérően működő me gusta (nekem tetszik’, ‘szeretem’) szerkezetet, könnyen elcsábulunk, hogy a hasonló, kedvelésre vonatkozó kifejezéseket is ennek analógiájára építsük fel. A ’jobban szeret’, ’előnyben részesít’ jelentésű preferir (ie) viszont pont, hogy a klasszikus ragozással működik, így itt semmi szükség a részes esetre! Hasonló a helyzet az odiar (’utálni’) igével is: ne fussunk bele olyan helyzetbe, ahol tévedésből me odiót használunk (hacsak nem magunkat gyűlöljük).

HELYESEN: Me gusta el chorizo, pero prefiero el jamón.

9. *…, creo que

María no viene a la fiesta, *creo que. (María nem jön a buliba, gondolom/azt hiszem.)

Az angolban véleményformálásnál gyakoriak a lazán a mondat végére vetett I think, I guess kifejezések, amiket szívesen átültetnénk a spanyolba is, ekkor viszont fölösleges a creo után ráncigálni a que kötőszót is (hiszen nincs mellette másik tagmondat, amit bevezetne). Bőven elég a creo (’azt hiszem’) vagy a supongo (’gyanítom’) – ha már mindenképpen ragaszkodunk a mondat végi verzióhoz.

HELYESEN: María no viene a la fiesta, creo. / María no viene a la fiesta, supongo.

10. *un otro

Quiero *un otro plato. (Kérek egy másik tányért.)

Végezetül egy klasszikus hiba, amelynek mind a magyar, mind az angol anyanyelvűek gyakran áldozatául esnek: a spanyolban nem lehet az otro,a,os,as szavakat határozatlan névelővel (un, una, unos, unas) kombinálni. Vagyis a spanyolban nem létezik az another vagy ’egy másik’ kifejezés szó szerinti változata, csak ’másik’. A határozott névelővel már más a helyzet, az el otro, la otra, los otros, las otras kifejezéseket nyugodt szívvel használhatjuk.

HELYESEN: Quiero otro plato.

A fenti példákra is igaz, hogy az okos ember mindig igyekszik mások hibáiból tanulni, de azért azt se felejtsétek el, hogy vannak kivédhetetlen botlások, amelyeknél talán nem is baj, ha a saját bőrünkön tapasztaljuk meg őket, hiszen úgy garantáltan egy életre az eszünkbe vésődik a helyes használat. És végül is ez a lényeg, nem igaz?

Start typing and press Enter to search